Boşanma davalarında WhatsApp Mesajları delil olarak kullanılabilir. WhatsApp Mesajları bilirkişi vasıtasıyla gerçekliği tespit edildikten sonra boşanma davalarında delil olarak kullanılabilecektir.

Boşanma davasında boşanmaya sebep gösterilen olayların doğruluğunu ispata yarayan bilgi-belge ve kayıtlar delil olarak kullanılır. Bu bilgi ve belgeler olayın özelliklerine ve taleplere göre değişkenlik gösterebilir. Nüfus ve aile kayıtları, başka bir dava dosyası, mahkeme kararı, fotoğraf-kamera kaydı-otel kayıtları-seyahat kayıtları-telefon kayıtları-bilgi-belge-sosyal ve ekonomik durumu ispata yarayan işyeri kayıtları-mal varlığı kayıtları-banka kayıtları-notlar-telefon mesajları-tanıklar-bilirkişi raporları gibi aklınıza gelebilecek her türlü bilgi-belge -kayıt delil olarak mahkemeye sunulabilir. 

Boşanma Davalarında Kullanılabilecek Deliller

Başka bir mahkeme tarafından verilmiş ve davanızı etkileyecek olan kesinleşmiş mahkeme kararları ve dosyası, tanık, bilirkişi incelemesi; keşif, dava dosyaları, icra dosyaları ve diğer dosyalar, boşanma davasını etkileyebilecek diğer dava dosyaları yabancı mahkeme kararları, ihtar dosyası ve noter tarafından yapılan tespite ilişkin evraklar (özellikle terk sebebiyle açılan boşanma davalarında mutlaka ihtar gereklidir.)nüfus ve aile kayıtları, her türlü -bilgi belge, mektuplar, eşlerin yazdığı notlar, tuttuğu günlükler, cep telefonu, elektronik posta ve sosyal medyadaki kayıtlar, faturalar, banka ve kredi kartı bilgileri, şirket bilgileri, işyeri bilgileri, ses ve kamera kayıtları, fotoğraflar, telefon görüşme kayıtları, seyahat bilgileri bunların hepsi boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir. Boşanma avukatı bu delillerin hangisinin, hangi olgunun ispatı için kullanılacağı yönünde size yol gösterir rehberlik eder.

Boşanma Davalarında Ses Kayıtları Delil Olur mu?

H.M.K’da  “görüntü veya ses kaydı” gibi veriler delil niteliğinde kabul edilmiştir. Yargıtay konu ile ilgili vermiş olduğu bir kararında “elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü ve ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde” delil olarak hükme esas teşkil edebilir şeklinde karar vermiştir. Boşanma davalarında taraflara ait ses kayıtları boşanmaya konu olan olaylarla ilgili ise delil olarak kullanılabilir. Dava dilekçesinde belirtilmeyen konular ve sebepler ile ilgili kayıtlar mahkemede delil olarak kullanılmaz, kullanılsa bile bir işe yaramaz. Mahkemede kullanılacak delillerin davaya konu olayların ispatına yönelik olması gerekir. Eşlerden biri -aldatma-sadakatsiz davranış-hakaret veya tehdit- davranışlar bulunuyorsa ve bu davranışlar boşanmaya sebep gösterilmiş ise bu davranışları ispata yarayan ses ve görüntü kayıtları davada delil olarak kullanılabilir.

Yani özetle boşanma davası avukatları tarafından hazırlanan boşanma dava dilekçeleri ve ekinde sunulan ses kayıtları, telefon kayıtları boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir. Ancak hangi delilin hangi olgunun ispatı için kullanılacağı, hangi delillerin kullanılmayacağı hususu uzmanlık gerektiren bir konu olduğundan bu hususları ancak deneyimli bir boşanma avukatı İstanbul avukatları değerlendirebilir.

telefon konuşmaları boşanma delili sayılır mı

Telefon Kayıtları Boşanmada Delil Olur mu?

Boşanma davalarında eşler birbirlerinin telefon görüşmesi kayıtlarını delil olarak kullanabilir. Eşlerin kiminle ne zaman ne kadar süreyle görüşüldüğü hususu GSM operatörlerinden istenebilir. Fakat operatörler konuşma içeriklerini kayıt etmezler. Bu ancak mahkeme kararıyla olabilir. Aksi takdirde söz konusu kayıtlar bakımından hukuka aykırı delil tartışması gündeme gelebilir.

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Deliller

Anayasamızın 38. Maddesinin 6. Fıkrası “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.”  hükmünü içerir. Tarafların ileri sürmüş oldukları vakaları “İSPAT” hakkı bulunmaktadır. Ancak her hakta olduğu gibi bu hakkın kullanımı da sınırsız ve koşulsuz değildir. Ayrıca “hakkın kötüye kullanılmasını kanun korumaz” genel geçer bir kuraldır. H.M.K’nun 189. maddesi ispat hakkının nasıl kullanılacağını düzenlemiştir.

İspat Hakkı

MADDE 189– (1) Taraflar, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına sahiptir. 

(2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz. 

(3) Kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat olunamaz.

(4) Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir.

Maddenin 2. Fıkrası hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin ispat aracı olarak kullanılamayacağı hususunu açıkça düzenlemiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002 tarihli bir kararında özetle; “ -Zehirli Ağacın Meyveleri- olarak ifade edilen hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin değerlendirilmesi konusunda Medeni Usul Hukukunda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Öncelikli olarak hayatın gizliliğinin korunması esas olmalıdır. Ancak somut olayın özelliği bu genel görüşten ayrılmayı gerektiren istisnalar içermektedir. Kullanılan deliller çalınmış̧, tehdit ya da zorla elde edilmiş̧ ise burada hukuka aykırılık vardır. Hukuka aykırı yollardan elde edilmemiş̧ deliller ise yasak bir delil olarak değerlendirilemez.

Boşanma davası zaten kişilerin özel yaşamını ilgilendiren bir davadır. Koca eşi ile birlikte yaşadıkları mekânda ele geçirdiği eşine ait fotoğrafları, not defterini veya mektupları mahkemeye delil olarak verirse, bu deliller hukuka aykırı yollardan elde edilmediğinden mahkemede delil olarak değerlendirilir. Aynı evde yaşayan kadın, kocanın bu delilleri ele geçirilebileceğini bilebilecek durumdadır. Kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde ya da yatağın altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesi, bu mekânın eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdükleri bir yer olduğundan kadın gizli mekân kabul edilemez. “Hiç̧ kimse evindeki bir mekânda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş̧ sayılamaz.” Şeklinde karar vermiştir.  

BU KARARDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE ORTAK EVDE ELE GEÇİRİLEN GÜNLÜK-HATIRA-NOT DEFTERİ İLE MEKTUPLAR HUKUKA AYKIRI DELİL OLARAK KABUL EDİLEMEZ. ANCAK ÇALINMIŞ, TEHDİT VEYA ZORLA ELDE EDİLMİŞ DELİLLER HUKUKA AYKIRI DELİL OLARAK KABUL EDİLİR.

Aynı şekilde ses ve görüntü kayıtları ile fotoğraflarda delil olarak kullanılabilmesi için bu delillerin hukuka aykırı bir şekilde yaratılmamış olması gerekmektedir. Örneğin eşlerden birinin bayıltılarak fotoğraflarının çekilmesi veya iğne yapılarak ses ve görüntü kaydının alınması gibi.  Bunun dışında gizlice çekilen fotoğraflar, ses ve görüntü kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları, telefon görüşmelerinin kayda alınması hukuka aykırı delil teşkil etmez. 

Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi

Yukarıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere “hukuka aykırı şeklide yaratılan” veya hukuka aykırı şekilde ele geçirilen deliller hukuka aykırı delil kabul edilir ve boşanma davalarında delil olarak kabul edilmezler. Yine bir vakıanın ispatı için ileri sürülen delilin geçerli olup olamadığına mahkeme karar verir. Bu nedenle boşanma davalarında elde olan bütün deliller boşanmaya sebep gösterilen olayların ispatı için olmak kaydıyla dosyaya sunulmasında fayda vardır.