VERGİ AVUKATI

Çalışma Alanlarımız

Son Yazılarımız

İş Hukuku Mevzuatı ve Yargıtay Kararları Işığında İşveren Rehberi

2020 Yılında Vergi Düzenlemelerinde Bizi Neler Bekliyor?

Hukuk Devleti Veya Hukukun Üstünlüğü…

Sebepsiz Zenginleşme

Vergi Nedir? 

Vergi, kamu idaresinin kamu giderlerinin finansmanını karşılamak üzere gerçek ya da tüzel kişilerden zorunlu olarak ve herhangi bir karşılık göstermeksizin topladığı parasal değerlerin toplamı şeklinde tanımlanabilir.

İçindekiler

1.Vergi Nedir?

2.Vergi Avukatı Kimdir? Vergi Avukatı Ne Yapar?

3.Vergi Dava Türleri Nelerdir

4.Vergi Mahkemelerine Dava Açma Süresi

5.İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

İçindekiler

1.Vergi Nedir?

2.Vergi Avukatı Kimdir? Vergi Avukatı Ne Yapar?

3.Vergi Dava Türleri Nelerdir

4.Vergi Mahkemelerine Dava Açma Süresi

5.İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

Vergilendirme sisteminin temel noktası esasında bir borç – alacak ilişkisidir. Vergi alacaklısı kamu idaresi veya kamu idaresinden vergilendirme yetkisi verilmiş kamu tüzel kişisini; Vergi borçlusu ise, kendisine vergi borcu yüklenmiş ve bu borcu mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi mecburi tutulan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kamu idaresinin kamu gücüyle, piyasada yer alan gerçek veya tüzel kişilerin de ekonomik faaliyetin ana kaynaklarından olması nedeniyle vergide taraf olarak yer alması verginin ne kadar önemli ve hassas olduğunu göstermektedir.

 

Vergi Avukatı Kimdir? Vergi Avukatı Ne Yapar?

Mali ekonomi sınırlarını genişletmesi ile birlikte vergilendirme süreci, vergilendirme yetkisi, vergi mükellefiyeti, verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili, vergilendirme neticesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözüm yolları mali sistemin en karmaşık, uyumunun en zor olduğu bir sistem olarak varlığını devam ettirmektedir.

Ülkemizde uygulanan Vergi Mevzuatı anlaşılması zor, karmaşık ve uygulama kapsamı oldukça geniştir. Öyle ki, bazı durumlarda tek bir mali işlem için tek bir kanunda hüküm bulmak imkânsız hale gelmektedir. Yapılacak işlemin kanuna, kanunla ilgili tebliğe, diğer kanunlardaki hükümlerine uygun olması istenilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde doğrudan vergi ile ilgili uygulamada bulunan 35 tane kanun bunun yanında 200’ün üzerinde vergi ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan düzenleme bulunmaktadır.

Vergi mevzuatının çok fazla olması ve karmaşık olması gerçek veya tüzel kişilerin vergisel yükümlülüklerinde belirsizlik ortaya çıkararak mevzuata uygun bir şekilde işlem yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bazı durumlarda da vergi mükellefleri haksız yere gereğinden fazla vergi ödemelerine neden olabilmektedir. Öyle ki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde yer alan 2020 faaliyet raporuna göre 76.958 dava ve icra dosyasından 23.478 dava ve icra dosyası yani %30 un üzerindeki kısmı mükellef lehine sonuçlanmıştır.

Bu noktada vergi mevzuatına uygun olmayan veya uygun olmadığı düşünülen eylemlerin mükellef tarafından geçerli bir hukuki nedene dayanarak yargı yoluna başvurulması ve bu başvuru sırasında hukuki altyapıyı sağlayıp, kusursuz vergi hukuku ve vergisel muhasebe bilgisine sahip bir Vergi Avukatı yardımıyla, ortaya çıkan hukuksuzluğun vergi mükelleflerinin lehine olacak şekilde çözüme kavuşturulmasına, gerek idari aşamada gerekse mahkeme aşamasında bütün teknik detay, belge ve bilgilerle müvekkilin yaşayabileceği haksızlığı hukuki yollarla çözen uzman kişiye “Vergi Avukatı” denilmektedir. 

Vergi avukatı, mükelleflerinin vergi incelemesine hazırlık aşamasında, vergi incelemesi sırasında ve vergi incelemesinin bitiminde hukuki prosedürlerinin tam olarak işletilmesini, mükelleflerin pişmanlık müessesesi, uzlaşma, dava açma ve savunma gibi yasal haklarını kullanabilmesini sağlayan alanında uzman kişidir.  

 

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

Vergi Dava Türleri Nelerdir

Hak arama yolları Anayasanın 36. Maddesinde kişilerin yargı organlarına davacı veya davalı olarak haklarını savunabilmek için başvurabilmesi ve yargı organları önünde adil ve hakkaniyete uygun bir yargılanma hakkına kavuşması olarak tanımlanmaktadır. Hak arama hürriyeti hukuk devletinin olmazsa olmaz en temel ilkesidir ve hiçbir otorite bu hakkın kullanılmasını engelleyemez.

Vergi mahkemelerinde açılacak davalarda ikiye ayrılmaktadır; İptal Davaları ve Tam Yargı Davaları. İptal Davaları idari işlemlerin yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptal edilmeleri için menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davadır. Diğer dava türü olan tam yargı dava türü ise idarenin işlem ve dolayı kişisel hakları doğrudan etkilenenler tarafından açılan dava türüdür.

Vergi Mahkemelerine Dava Açma Süresi  

İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde Vergi mahkemelerinde dava açma süresi özel kanunlarda ayrı süreler belirtilmediği hallerde 30 gün olarak belirtilmiştir. Söz konusu sürede hak düşürücü süredir. Yani mükellef idarenin işlem ve eylemine karşı süresi içerisinde dava açmadığı takdirde bu hakkını kaybetmiş sayılmaktadır.

Süresi içerisinde dava açılmayan hallerde vergi mahkemesi ilk inceleme aşamasında davanın süre aşımı yönünden reddine karar vermekte ve işin esasına girmemektedir. Dolayısıyla süresinde açılmayan davalarda vergi mükelleflerinin zaman kaybı, yargılama giderine katlanması ve ciddi bir hak kaybına uğraması söz konusu olmaktadır. 

Vergi / Ceza ihbarnamesine karşı ve ihtirazı kayıtla verilen beyannamelere karşı dava açma süresi kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı için yine 30 günlük süreye tabidir. 30 günlük dava açma süresinin başlaması ise vergi/ceza ihbarnamelerine karşı açılacak davalarda ihbarnamenin tebliğ edilmesinden itibaren başlamaktadır. İhtirazı kayıtla verilen beyannamelerde dava açma süresi ise tahakkuk fişinin kesildiği günden itibaren başlamaktadır.

Bu bakımdan vergi mükellefleri tarafından dava açma süresinin takip etmesi ve olumsuzlukla karşılaşmaması için vergi alanında uzman bir avukattan hukuki destek almaları ve süresi içerisinde yetkili vergi mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Dava açma konuları ve dava açma süreleri hakkında daha teknik bilgiyi uzman avukatlarımıza danışarak bilgi alabilirsiniz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Neden Gereklidir?

Kamu idaresi tarafından, gerçek veya tüzel kişilerin idari veya vergi mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle vergi suçu işlediğini düşünen idarenin öngördüğü bu işlemlerine karşı konuyla ilgili uzman bir kişi aracılığıyla hakkındaki isnatları detaylı öğrenerek işlemin ilk öncelikle ana kaynağında tamamen çözüme kavuşturulması, çözüme kavuşturulamıyorsa kanundan kaynaklanan uzlaşma, dava açma ve savunma hakkı gibi haklarını kullanabilmesi, vergi idaresi tarafından gerçek veya tüzel kişi hakkında yapılan tarhiyatın yapılma nedeni ile hesaplamaların nasıl yapıldığı, gerçek veya tüzel kişiler hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılabilecek nitelikte hataları tespit ederek yasal haklarını en iyi şekilde savunulması gibi teknik konuların çözüme kavuşturulması vergi ve idare avukatlarını ortaya çıkarmıştır.

Randevu Talep Et