Hizmetlerimiz

Boşanma Avukatı

Vergi Avukatı

Ceza Avukatı

İş Hukuku Avukatı

Tazminat Davaları

Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından hangi tür tazminat davasının açılacağı konusu önem taşımaktadır.

İdare Hukukundan Kaynaklanan Davalar

İptal Davaları

Tam Yargı Davaları

Sebepsiz Zenginleşme Davaları

Sebepsiz zenginleşme için, bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir.

İcra Takip Ve Davaları

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.

Gayrimenkul Davaları

Türkiye’de Gayrimenkul davaları, Medeni Yargılama Hukukuna tabi olarak ağırlıkla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte kısmen de Tüketici Mahkemelerinde, Aile Mahkemelerinde ve Kadastro Mahkemelerinde karara bağlanmaktadır.

Ticaret Hukuku Ve Sözleşme Hukuku

Ticaret hukuku, tacirler arasında ve ticari işler ile ilgili faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatın bütünü olarak açıklanır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır.

Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku -Marka Patent Tasarım

Sınai Mülkiyet” kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır.

Yabancılar Hukuku Ve Yabancıların Türkiye' de Oturma, Çalışma İzinler, Dava Takibi

Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması dolayısıyle bir takım haklardan faydalanamayan kişilerin tabi olduğu hukuk sistemi. Konusu, yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.

Bilişim Hukuku Ve Bilişim Ceza Hukuku

Bilişim Suçları, bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanabilir. Ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabilir.

Sigorta Hukuku Ve Trafik Kazaları

Sigorta hukuku, trafik kazalarından doğan her türlü yaralanma, ölüm veya maddi ve manevi tazminat konularını ele alır.

Sigorta Hukuku Ve Trafik Kazaları
Kat Mülkiyeti

Kat mülkiyeti, konut olarak belirlenen yapılar için geçerli değil. Daire, kat, iş bürosu, mahzen, mağaza ve depo gibi bir ana gayrimenkul yapısının birbirinden bağımsız tüm bölümlerini kapsar. En yalın şekilde açıklamak gerekirse, kat mülkiyetinin ana gayrimenkul yapısı içinde yer alan tüm bağımsız bölümlerin üstündeki mülkiyet hakkı olduğu söylenebilir.

İnşaat Hukuku

“İnşaat” karmaşık hukuki ilişkiler ve teknik süreçlerden oluşur. İnşaata ilişkin tüm bu süreçler hukuk kuralları ile belirlenmiştir. İnşaat yapımı nedeniyle birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkabilir, çıkmaktadır.