Danışma Hizmetleri

Yazılı ve sözlü danışma hizmeti avukatlık kanunu gereğince zorunlu olarak ücrete tabidir. Telefon görüşmeleri şeklinde yapılan danışmanlıklar da ücrete tabidir. Söz konusu hizmet bedellerini öğrenmek için iletişime geçebilirsiniz.
Kabul ediyorsanız sorunuzu açık bir şekilde yazarak formu doldurabilir(varsa belgelerinizi gönderebilirsiniz) veya belirtilen telefon numarasını arayabilirsiniz.

* lütfen yandaki ön danışma formunu eksiksiz doldurup, gönderiniz.

Hizmetlerimiz

Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Tazminat davaları nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından hangi tür tazminat davasının açılacağı konusu önem taşımaktadır.

Vergi hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda izlenecek usul ve esasları ortaya koymak, devlet ile mükellefler arasında çıkan vergi uyuşmazlıklarında uygulamayı çok iyi bilen, teorik ve pratik uygulamaları birleştirebilen uzman ver deneyimli kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Suç olarak tanımlanan davranışlar gerçekleştiril­diklerinde toplumsal barışı tehdit ederler. Ceza hukuku, suçları tanımlayan, suçlar için öngörü­len yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygula­nacağını gösteren hukuk alanıdır. Ceza hukuku­nun cezalandırıcı bir işlevi vardır.

Sebepsiz zenginleşme için, bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir.

Sebepsiz zenginleşme için, bir taraf zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması gerekir.

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.

iş davaları İş Kanunu işçiyi koruyan yapısıyla dikkat çekmekte ve iş davaları da buna göre şekillenmektedir. Nitekim bugün görülmüş ve görülen davaların çok büyük bir çoğunluğu işçiler lehine sonuçlanmaktadır.

Türkiye’de Gayrimenkul davaları, Medeni Yargılama Hukukuna tabi olarak ağırlıkla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte kısmen de Tüketici Mahkemelerinde, Aile Mahkemelerinde ve Kadastro Mahkemelerinde karara bağlanmaktadır.

Ticaret hukuku, tacirler arasında ve ticari işler ile ilgili faaliyetleri düzenleyen, yürürlükte olan mevzuatın bütünü olarak açıklanır. Özel hukukun bir dalı olan ticaret hukuku, borçlar hukuku ile yakından bağlantılı olsa da temel noktalarda birbirinden ayrılmaktadır.

Sınai Mülkiyet” kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır.

Yabancılar hukuku, bir ülkede yaşayan ve o ülkenin vatandaşı olmaması dolayısıyle bir takım haklardan faydalanamayan kişilerin tabi olduğu hukuk sistemi. Konusu, yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.

Borçlu sorumluluk şartları gerçekleştiği takdirde, borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı alacaklının uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Bilişim Suçları, bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanabilir. Ya da, bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlar şekliyle de tanımlanabilir.

Sigorta hukuku, trafik kazalarından doğan her türlü yaralanma, ölüm veya maddi ve manevi tazminat konularını ele alır.

Kat mülkiyeti, konut olarak belirlenen yapılar için geçerli değil. Daire, kat, iş bürosu, mahzen, mağaza ve depo gibi bir ana gayrimenkul yapısının birbirinden bağımsız tüm bölümlerini kapsar. En yalın şekilde açıklamak gerekirse, kat mülkiyetinin ana gayrimenkul yapısı içinde yer alan tüm bağımsız bölümlerin üstündeki mülkiyet hakkı olduğu söylenebilir.

“İnşaat” karmaşık hukuki ilişkiler ve teknik süreçlerden oluşur. İnşaata ilişkin tüm bu süreçler hukuk kuralları ile belirlenmiştir. İnşaat yapımı nedeniyle birçok hukuki uyuşmazlık ortaya çıkabilir, çıkmaktadır.

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.

Ön Danışma Formu

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

TOP