CEZA AVUKATI

Çalışma Alanlarımız

Son Yazılarımız

İş Hukuku Mevzuatı ve Yargıtay Kararları Işığında İşveren Rehberi

2020 Yılında Vergi Düzenlemelerinde Bizi Neler Bekliyor?

Hukuk Devleti Veya Hukukun Üstünlüğü…

Sebepsiz Zenginleşme

SUÇ NEDİR?

5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU’NUN 1. MADDESİ “Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.” şeklinde düzenlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üze TCK ‘nun amacı kişi hak ve özgürlüklerini korumak, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak amacıyla suç işlenmesini önlemektir. Peki madde metninde geçen “SUÇ” kavramı nedir?

İçindekiler

1.SUÇUN UNSURLARI

2.CEZA AVUKATI KİMDİR? CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

3.AĞIR CEZA VE AĞIR CEZA GEREKTİREN SUÇLAR

4.BİR CEZA YARGILAMASINDA CEZA AVUKATININ GÖREVİ NEDİR?

5.CEZA DAVALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLER?

6.ASLİYE CEZA DAVALARI KAÇ YIL SÜRER?

7.AĞIR CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

8.CEZA SORUŞTURMASINDA AVUKATIN ÖNEMİ NEDİR? AVUKAT TUTMAK GEREKİR Mİ?

9.CEZA AVUKATININ DOSYAYI İNCELEMESİ İÇİN VEKALET GEREKİR Mİ?

İçindekiler

1.SUÇUN UNSURLARI

2.CEZA AVUKATI KİMDİR? CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

3.AĞIR CEZA VE AĞIR CEZA GEREKTİREN SUÇLAR

4.BİR CEZA YARGILAMASINDA CEZA AVUKATININ GÖREVİ NEDİR?

5.CEZA DAVALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLER?

6.ASLİYE CEZA DAVALARI KAÇ YIL SÜRER?

7.AĞIR CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

8.CEZA SORUŞTURMASINDA AVUKATIN ÖNEMİ NEDİR? AVUKAT TUTMAK GEREKİR Mİ?

9.CEZA AVUKATININ DOSYAYI İNCELEMESİ İÇİN VEKALET GEREKİR Mİ?

Suç kavramının tanımı çok geniştir. Suç kavramı pek çok şekilde tanımlanmıştır. Kısaca Türk Ceza kanununda veya özel kanunlarda düzenlenmiş bulunan kurallara aykırılık teşkil eden ve bu kanunlarla cezai bir yaptırıma bağlanmış fiillere “suç” diyoruz. Suçlar ancak kanunla düzenlenir. (T.C.K. Madde 2 “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi”) Suç haksız bir eylemdir. Ancak her haksız eylem bir suç değildir.  Türk Ceza kanununda veya özel kanunlarda düzenlenmiş bulunan kurallara aykırılık teşkil eden ve bu kanunlarla cezai bir yaptırıma bağlanmış fiiller suç teşkil eder. Suç teşkil etmeyen haksız fiiller Borçlar Kanunu’nda, İş Kanunu’nda veya diğer başkaca kanunlarla yaptırma bağlanmış ve Maddi-Manevi Tazminat taleplerini doğuran fiilledir. 

Suç teşkil eden haksızlığı (eylemi) gerçekleştiren kişilere iki tür yaptırım uygulanır. Bunlar Türk Ceza Kânunun 1. Maddesinde tanımlanan ceza ve güvenlik tedbiridir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi için suçun oluşması gerekmektedir. 

SUÇUN UNSURLARI

Suçun oluşabilmesi için;

Kanuni unsur (tipiklik), işlenmiş bulunan fiilin ceza kanunlarında bulunan suç tanımına uyması,

Hareket/ Fiil, suçu işleyen kişinin bir eylem (fiil) gerçekleştirmesi,

Hukuka Aykırılık, işlenen bu fiilin (gerçekleştirilen eylemin) hukuka aykırı olması,

Manevi Unsur, suça konu fiil ile suçu işleyen kişi arasındaki manevi bağı yani işlenen fiil ile suçu işleyen kişinin bu fiil ile zihninde kurduğu bağı ifade eder. Bu bağ kurulmadan suçun oluştuğundan söz edilemez. Suçun manevi unsuru denildiği zaman, ceza hukuku anlamında suça konu fiilin suçu işleyen kişi tarafından kasten veya taksirle işlenmiş olması anlaşılır. Kast ve taksir haksızlık teşkil eden fiilin işleniş şeklidir.

Doğrudan Kast; Failin gerçekleşmesini istediği sonuçlara yönelmiştir. Sonuç failin istemiş olduğu sınırlar içinde kalmışsa doğrudan kast söz konusudur. Failin amacı, mağduru zehirlemekti ve zehirledi ve sonucunda mağdur öldü. Burada “zehirleme” fiili fail tarafından kasten işlenmiş olmaktadır.

Taammüt; Failin fiili işlerken bilme ve istemeye ek olarak planlama, tasarlama, araç temini söz konusudur. Ayrıca soğukkanlılık veya kin vardır. Suçlunun suçu işlemedeki kararlılığını gösterir. Cezayı ağırlaştırıcı sebeptir.

Taksir; Kelime anlamı kusurluluk demektir. Suçun bilmeden, istenmeden, sonuçları hesaba katılmadan işlenmesidir. Kişinin amacı suç işlemek değildir. Bu durumda ceza ortadan kalkmaz, ama hafifler. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, acemilik ve hukuka uymama sebebiyle, failin bilerek yaptığı bir hareketten istemediği bir sonucun meydana gelmesi taksiri ifade eder.

Bilinçsiz Taksir: Failin sonucu öngörmeden (tahmin edemeden) hareket ettiği durumdur. Trafik kazaları içindeki bazı durumlar buna somut örneklerden biridir. 

Olası Kast (Dolaylı Kast / Bilinçli Taksir): Fail tarafından muhtemel olarak öngörülebilen sonuçlara ilişkin kasttır. Fail sonucun gerçekleşmesini büyük bir ihtimal olarak öngörüyor ama başka bir sonucu düşünerek hareket ediyorsa “Olası Kast” vardır. Mesela birilerinin ölebileceğini bildiği halde şehir içinde havaya ateş etmek. Yani failin sonucu öngördüğü (tahmin edebildiği) fakat istemediği hallerde ortaya çıkar.

Teşebbüs, Teşebbüs suçun işlenmesinin denenmesidir. Hareketi sonuca götüren süreçtir. Ör: Zanlının ateş edemeden yakalanması. Buradaki suç adam öldürmeye teşebbüstür. Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Eksik Teşebbüs ve Tam Teşebbüs farkı kaldırılmıştır. Yalnızca Eksik Teşebbüse yer verilmiştir. Tam Teşebbüste fail elinden gelen her şeyi denediği halde başarılı olamamıştır. Ör: İsabet ettirilememesi. Eksik Teşebbüste ise bazı şeyleri tam olarak gerçekleştiremediği için başarısız olmuştur. Ör: Tabancanın ateş almaması.

İlliyet (Nedensellik) Bağı; Hareket ile sonuç arasındaki bağlantıdır. Yasanın öngörmüş ve bu nedenle yasaklamış olduğu sonucun, failin hareketiyle oluşmuş olması gerekir. Bu bağ yoksa fail suçlanamaz. İşlenemez suçlar bu duruma örnektir.

İşlenemez Suç; Önceden mevcut fakat suçun işlenmesi sırasında failin bilmediği bir engel yüzünden sonucun meydana gelmesi imkânsız ise işlenemez suç ortaya çıkar. Elverişsizlik nedeniyle suçun boşa gitmesidir. Bu suçlardan dolayı ceza verilemez.

Hareketin elverişsizliği: Büyü ile adam öldürme iddiası. Telepati ile hakaret iddiası.

Vasıtanın elverişsizliği: E-Mail ile veya telefonla zehir yollandığı iddiası.

Konunun elverişsizliği: Yatakta vurulan kişinin aslında saatler önce kalp krizinden öldüğünün anlaşılması. (Korkudan kalp krizi geçirseydi, işlenebilir suç olurdu.) Bu durumda cinayet ile suçlanamaz ve yargılanamaz. Ancak haneye tecavüz iddiası ile koşullar uygun ise suçlanabilir.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

CEZA AVUKATI KİMDİR? CEZA AVUKATI HANGİ DAVALARA BAKAR?

Ceza Avukatı, Suç işleyen veya suç fiilinden etkilenen kişi veya kişilerin ceza yargılaması sırasında savunulması ve haklarının korunması için Türk Ceza Kanununda ve Ceza Muhakemeleri Kanununda sanık veya mağdur lehine olan hükümlerden tarafların en iyi şekilde yararlandırılmasını sağlamak, yargılamayı etkileyecek delillerin ortaya çıkartılmasını sağlamak, delillerin karartılmasını önlemek, sanıkların adil yargılanmasını sağlamak ve işkence görmelerini engellemek amacıyla yargılamanın tüm aşamalarında temsil ettiği kişilere hukuki yardım ve destek sağlar.  Örneğin, Karayolunda ölümlü bir kazaya sebep olduğunuz için yargılandığınız bir davada, Karayollarının asli kusurları nedeni ile yolun mühendislik olarak hatalı yapıldığının tespitini sağlayarak Ceza indirimi almanızı sağlar. Verdiğimiz basit ve anlaşılır bu örnek aslında her ceza davası için kullanılabilir niteliktedir. Unutmayalım ki cezalar çoğu zaman Kişiyi Hürriyetinden Yoksun bırakan hapis cezası şeklinde olabilmektedir. Burada cezanın süresi çok önemlidir. Bu nedenle mağdurlar için yargılama sonucunda faillerin üst sınırdan ceza almaları ne kadar önemli ise sanıklar içinse mümkün olan en az cezayı almaları ya da beraat etmeleri o kadar önemlidir. Burada ceza avukatının rolü büyüktür. Bu nedenle bir ceza yargılamasında ister sanık olun isterse mağdur deneyimli bir ceza avukatından hukuki yardım almanız çok önemlidir. Ceza avukatları

 • Aile bireylerine karşı işlenen suçlar
 • Casusluk
 • Cinayet‎ 
 • Cinsel suçlar‎ (taciz ve Tecavüz dışı cinsel suçlar; teşhir, röntgen, hayvanlara tecavüz gibi)
 • Çevre suçları‎  
 • Çocuk istismarı 
 • Çocuklara karşı işlenen diğer suçlar 
 • Dolandırıcılık‎ 
 • Fiziksel istismar‎ 
 • İhmal
 • İrtikap
 • İş Kazaları
 • Kaçırma‎  
 • Kan davası 
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
 • Kundaklama 
 • Kurumsal suç 
 • Linç
 • Mali suçlar‎ 
 • Malvarlığına karşı suçlar 
 • Narkotik ve Uyuşturucu
 • Nefret suçu‎ 
 • Örgüt Kurma (Terör amacı ile devlete karşı)
 • Örgüt Kurma (Terör Dışı Yasadışı faaliyetler elde etme amacı ile kişi yada kurumlara karşı)
 • Para aklama‎ 
 • Pogromlar 
 • Polis şiddeti 
 • Saldırılar‎ 
 • Savaş suçları 
 • Şiddet 
 • Taciz
 • Tecavüz
 • Tehcir‎ 
 • Terörizm
 • Ticari suçlar 
 • Töre ve namus suçları 
 • Trafik Kazaları 
 • Vandalizm‎ 
 • Vatana ihanet 
 • Yolsuzluk‎ 

Nedeniyle açılan davalara bakmakla birlikte bu listede sayılmayan ve kanunlarımızda suç olarak tanımlanan diğer bütün eylemler nedeniyle açılan davalarda gerek mağdurların gerekse sanıkların avukatlığını yapmaktadırlar.

AĞIR CEZA VE AĞIR CEZA GEREKTİREN SUÇLAR

AĞIR CEZA VE AĞIR CEZA GEREKTİREN SUÇLAR

Ağır Ceza mahkemeleri Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

Yağma (TCK m.148) 

İrtikap (TCK m.250/1 ve 2)

Resmî belgede sahtecilik (TCK m.204/2)

Nitelikli dolandırıcılık (TCK m.158)

Hileli iflas (TCK m.161) suçları ile 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, 

Müebbet hapis

10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yargılamasını yapmakla görevli ceza mahkemeleridir. Yukarıda sayılan suçlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçların yargılaması Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından yapılır. Burada sayılan suçları işleyen kişiler sonuçları itibariyle çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya olduklarından böyle bir yargılamaya muhatap olan kişilerin mutlaka deneyimli bir ceza avukatından yardım almaları gerekir.

BİR CEZA YARGILAMASINDA CEZA AVUKATININ GÖREVİ NEDİR?

YARGILAMA FAALİYETİNİN üç kurucu unsuru vardır. İDDİA, SAVUNMA VE KARAR. Bu üç unsurdan biri eksik olursa gerçek ve adil bir yargılamadan bahsedilmez. İşte avukatlar en temel insan haklarından biri olan savunma hakkını yürütme görevi üstlenmişlerdir. Ortada bir suç varsa bu Suçu işleyen, bu suç fiilinden etkilenen, suçun oluşması sırasında önceden veya daha sonradan etkisi olduğu belirlenen durumlar her zaman bulunmaktadır. Bunlar ise suçun karşılığı olan ceza için; cezanın artırılması (Ağırlaştırıcı) veya ceza indirimine neden olabilecek bir sebep (Hafifletici) olabilir. Ceza avukatı burada eylemden etkilenen mağdurun veya fiili işleyen sanığın lehine olabilecek durumları araştıran ve talep eden kişidir. Ayrıca Ceza avukatı adil yargılanma hakkı, yargılamayı etkileyebilecek bütün delillerin toplanması, sanığın işkence ve kötü muamele görmesini engelleme gibi görevleri de üstlenmektedir.

Ceza Avukatı Ne Yapar?

 CEZA AVUKATI; Yakalama veya gözaltı anından itibaren hakkınızdaki soruşturma ve yargılama süresince sizin en büyük yasal yardımcınızdır. Kolluk ve savcılık ifadeleri sırasında yanınızda olur. İfade vermeden önce sizinle görüşerek savunmanızı en iyi şekilde nasıl yapabileceğinizi size gösterir.

CEZA AVUKATI; Hakkınızdaki soruşturma ve mahkeme dosyasını inceleyip mevcut delil durumuna göre hakkınızdaki dosyada muhtemel gelişmeleri size bilgi verir. Savunmanızı gözden geçirmenizi ve lehinize olan delilleri sunmanıza yardımcı olur.

CEZA AVUKATI; Gözaltına alınırsanız veya tutuklanırsanız bu kararlara itiraz eder. Haksız bir gözaltına alma veya tutuklama olduğuna itiraz ettiği makamı yasal olarak delilleriyle ikna etmeye çalışır. 

CEZA AVUKATI; Soruşturma aşamasında hakkınızdaki dosyada gizlilik kararı varsa buna itiraz eder. Bu itiraz üzerine gizlilik kalkınca dosyayı inceleyip henüz hakkınızda dava açılmadan güçlü bir savunma vererek hakkınızda kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkmasını sağlamaya çalışır. Böylece mahkemeler önünde yıllarca sanık sıfatıyla damgalanmış olmaktan kurtulursunuz. Ticaret yapıyor ve kamu ihalelerine girmek istiyorsanız sanık sıfatıyla hakkınızda bir dava olmaması gerektiğini unutmayın!

CEZA AVUKATI; Soruşturma aşamasında tutukluluğa yaptığı itiraz da reddedilir ve bu karar kesinleşirse, Anayasa Mahkemesine özgürlük hakkınızın ihlal edildiği şikâyetiyle bireysel başvuru yapar. Anayasa Mahkemesi şikâyeti haklı bulursa “İHLAL KARARI” verir ve serbest bırakılmanızın yolu açılır.

CEZA AVUKATI; Soruşturma ve yargılama aşamasında hakkınızda ve malvarlığınızla ilgili birtakım ilave tedbirler uygulanıyorsa bunların kaldırılması için gerekli itirazları yapar. 

CEZA AVUKATI; Dava açıldıysa ve sanık sıfatı aldıysanız, tutukluluk haliniz de devam ediyorsa,  bu kez davaya bakacak mahkemeden bir an önce serbest bırakılmanız için talepte bulunacaktır. Tutukluluğunuz hukuka aykırı ise en kötü ihtimalle ilk duruşmada serbest bırakılma şansınızı arttıracaktır.

CEZA AVUKATI; Yargılama tutuklu olarak sona erdiğinde hakkınızdaki suçlama ve delil durumuna göre mahkeme hükümle birlikte tutukluluğunuzun devamına karar verirse, istinaf kanun yoluna başvuracaktır. 

CEZA AVUKATI; Tutuklu yargılanmanıza istinaf mahkemesi de devam kararı verirse bu kez Yargıtay’a temyiz yolunda tutukluluk devam kararının hukuka aykırılığını gerekçeleriyle bildirir. Yargıtay tutuklu dosyaların temyiz incelemesini öncelikli olarak yaptığından, erken sürede dosyanızı inceleyip serbest bırakılmanıza ve yargılamanın tutuksuz görülmesine karar verebilir. Bu durumda Yargıtay “BOZMA KARARINI” ilk derece mahkemesine gönderir.

CEZA AVUKATI; Tutuklu yargılandığınız halde hakkınızda beraat kararı verilir ve kesinleşirse, sizin adınıza “HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI” talebiyle dava açacaktır.

CEZA AVUKATI; ceza davası sırasında savunmanızın alınması, tanıkların sorguya çekilmesi, şikâyetçi ve mağdur sıfatı olanların ifadelerinin doğruluğunun sorgulanması, bilirkişi incelemesi yapılması, delillerin tartışılması, son sözünüzün alınması sırasında sizin yasal temsilciniz olarak adil ve hakkaniyetli şekilde yargılanmanız için hukuki yardımda bulunacaktır. 

CEZA AVUKATI; Davanızın makûl sürede sonuçlanması için gerekli başvurularda bulunacaktır.   

CEZA AVUKATI; Sizin adınıza istinaf ve temyiz incelemesi için dilekçeler vererek masum olduğunuza dair savunmanızı yapacak; hakkınızdaki haksız ceza ve tedbir kararlarının bozulmasını sağlayacaktır. 

CEZA AVUKATI; Hakkınızdaki ceza kararı İstinaf veya Yargıtay temyiz incelemesi sırasında kesinleşmesi halinde bunlara karşı bir yandan karar düzeltme ve yargılanmanın yenilenmesi, öte yandan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidecektir.

CEZA AVUKATI; İç hukuk yolu olarak Anayasa Mahkemesi’nin de şikâyetinizi reddetmesi durumunda iç hukuk yolları tükendiğinden, ceza avukatınız bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne BİREYSEL BAŞVURUNUZU yapacaktır. AİHM ihlal kararı verirse bu durum sizin hakkınızdaki ceza davasında yargılanmanın yenilenmesi nedeni olacak ve size masumiyetinizin, dolayısıyla beraat kararının verilmesi imkânı doğuracaktır. AİHM kararı bağlayıcı olduğundan aksine bir karar verilmesi mümkün değildir.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

CEZA DAVALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLER

Ceza davalarının sürecini suçun konusu, fail veya faillerin durumu, fail sayısı, mağdur sayısı yargılama süreçlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Her dava parmak izi gibi bir diğer davadan ayrıdır. Her davada;

Olaylara karışan kişilerin farklı olması, 

Tanıkların ve sayılarının birbirinden farklı olması,

 Delillerin birbirinden farklı olması,

Delillerin değerlendirilmesi için gerekiyorsa mahkemenin atadığı görevlilerin farklı olması (bilirkişi vb.), 

Kesin karar için bir başka davanın sonucunun kesinleşmesinin beklenmesi,

Bölgesel yoğunluk ve farklılık nedeni ile duruşma tarihleri arasındaki sürelerin farklı olması,

Davaya bakan hakimlerin herhangi bir nedenle değişiyor olması (atama, ölüm), gibi birçok etken vardır bu nedenle bir ceza davasının süreçleri ile ilgili olarak kesin bir süre vermek yanlış olacaktır. 

ASLİYE CEZA DAVALARI KAÇ YIL SÜRER?

Suçtan zarar gören (mağdur) ya da sanık durumundaki kimselerin dava süreci ile ilgili en çok merak ettikleri konulardan birisi de asliye ceza davaları ne kadar sürer? sorusunun cevabıdır. Asliye Ceza Mahkemeleri genellikle 10 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda görev yapmaktadır. Yeni çıkan hedef süre uygulamasına göre ise bu mahkemelerde görülen davaların 300 ile 390 gün içinde sonuçlandırılması için hedef süre konulmuştur. Ancak uygulamada bu sürelere pek riayet edilmemektedir. Genel olarak her davanın içinde barındırdığı bir somut olay davanın süresinde belirleyici rol oynar. Bazen sanık sayısının veya mağdur sayısının fazla oluşundan kimi zaman da toplanacak delillerden dolayı mahkeme süreci uzayabilmektedir. Asliye ceza davalarının tam olarak ne zaman karara bağlanacağı konusunda net bir süre vermek oldukça zordur. Çünkü her dosya ve suç tipinin kendi özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mutlaka deneyimli bir Ceza avukatından yardım alınmalıdır. Çünkü mahkemede avukatsız savunma, ceza yargılamalarında çok daha vahim sonuçlar ile karşılaşılmasına neden olabilmektedir.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

AĞIR CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Yukarıda da bahsedildiği gibi Ağır ceza davalarında yargılanan sanıkların sayısı, yargılamaya konu delillerin toplanıp toplanmaması, tutuklu sanıkların bulunup bulunmamasına göre farklı sürelerde neticelenebilir. Ayrıca ağır ceza davaları öncesinde soruşturma aşamasında ifadesi alınan yahut alınmayan tanıkların kovuşturma aşamasında dinlenmesi de yargılama sürecinde zaman alan faktörlerden bir tanesidir. Ağır ceza davalarını sadece yerel mahkeme süreci ile değerlendirmemek gerekecektir. Zira ağır ceza davalarının Yargıtay süreçleri de yargılamayı uzatan etkenler arasında yer almaktadır. Ağır ceza davalarında dava süresinin yaklaşık olarak 1 ila 3 yıl arasında sürdüğü kabul edilebilir. 

Ancak yargılamanın işleyiş hızını etkileyen birden fazla faktör bulunması nedeniyle sürecin daha kısa sürmesi yahut öngörülenden daha uzun sürede neticelenmesi de muhtemeldir.

CEZA SORUŞTURMASINDA AVUKATIN ÖNEMİ NEDİR? AVUKAT TUTMAK GEREKİR Mİ?

Dava süreçlerinin başından sonuna kadar deneyimli bir ceza avukatı ile birlikte yol alındığında ister mağdur olun ister sanık olun sizin beklentinize uygun veya beklentinize yakın sonuçların alınması için deneyimli bir Ceza Avukatı üzerine düşeni yapacaktır. 

Delillerin geçerliliği 

Tanık ifadelerinin çelişiyor olması yani tutarlılığı

Ağırlaştırıcı / Hafifletici sebeplerin varlığının araştırılması

Kusura iştirak olup olmadığının belirlenmesi

İddianamedeki ifadelerin tamamının Hukuki tabanının araştırılması ve değerlendirilmesi

Konularında avukatın önemi büyüktür. Hukuk bilgisi çok az veya hiç olmayan sıradan vatandaşların bu süreçleri sağlıklı yönetmesi beklenemez. Bu sebeplerle dava süreçlerinde avukatın önemi yadsınamaz. Gerçi Türk hukuk sisteminde “AVUKAT TUTMA ZORUNLULUĞU” yoktur. Her sade vatandaş kendi haklarını savunabilir.  Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kadar karmaşık ve zor süreçlerin üstesinden gelmesi sade vatandaşlardan beklenemez. 

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz.

Av. Yılmaz Geniş Hukuk Bürosu olarak tüm hukuki süreçleriniz de sizin yanınızda olmaya hazırız.

Bizimle İletişime Geçin

CEZA AVUKATININ DOSYAYI İNCELEMESİ İÇİN VEKALET GEREKİR Mİ?

Türk Hukuk sistemi içerisinde hangi dava türü olursa olsun; Avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kendiniz Avukat tutabilir veya yargılandığınız mahkemeden baronun size bir avukat atamasını talep edebilirsiniz. Ancak her işte olduğu gibi dava süreçlerinde deneyimli bir avukatın varlığı sizi olası hak kayıplarına karşı koruyacaktır. Buna göre dava süreçlerine iştirak etmek davanın tarafları dışında sadece vekalet ile bir avukata yetki olarak verilmiştir. 

Bu nedenle dava dosyasını incelemek farklı bir kavramdır. Sanık müdafisi, mağdur müdafisi ya da davanın sonucu itibari ile etkilenecek bunu ispat ederek 3. Taraf olarak davaya iştirak etmek isteyen 3. taraf olarak davaya iştirak etmek farklı bir kavramdır. Türk Hukuk sistemine göre davanın tarafları dava dosyasını elde edebilir. Bir kopyasını ilgili mahkemeden talep ederek elde edebilir. Mahkeme kalemine giderek talebinizi belirten bir dilekçe memur gözetiminde dosyanızı inceleyebilirsiniz. Dava dosyasını kendiniz incelemek isteyebilir ya da istediğiniz avukata inceletebilirsiniz. Nasıl bu sizin kişisel tercihiniz ise dava dosyasını inceletmek istediğiniz avukatın bu iş için sizden ön koşul olarak davaya iştirak edilmesini talep edebilir. Bu da ancak vekalet vermek yolu ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Davayı inceletmek için vekalet vermek zorunlu mu? Sorusunun cevabı hayırdır.

Randevu Talep Et